Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en andere zaken die met Kiddiesspecial verbonden zijn.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk elektronisch zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen en offertes 
Op de website wordt getracht de afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke tikfouten en kleurverschillen worden voorbehouden.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige producten.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kiddiesspecial onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Prijswijziging
Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Leveringen en leveringstermijnen
Producten die niet voorradig zijn, kunnen op verzoek besteld worden door Kiddiesspecial en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Kiddiesspecial een nieuw adres heeft opgegeven.
De door Kiddiesspecial opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Betaling
De betaling geschiedt via iDeal of contant.

Klachtenregeling en verjaring
Kiddiesspecial raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden.
Klachten kunnen per e-mail gemeld worden aan kiddiesspecial@ziggo.nl

Klachten worden door Kiddiesspecial binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
Door Kiddiesspecial als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Kiddiesspecial.

Retourneren
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;
Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, ongewassen en in originele verpakking terug gestuurd te worden. De retour mail dient bijgevoegd te worden. De kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening koper. Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 7 werkdagen de tijd om de artikelen te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief. Inspecteer de ontvangen artikelen goed op eventuele fouten, zodat je dit tijdig kan melden en we je tegemoet kunnen komen. Zodra u het artikel al gewassen of gedragen heeft, kunnen wij het artikel niet meer terugnemen. Bij het retourneren van artikelen zal het retour te ontvangen bedrag (incl. verzendkosten) worden gecrediteerd. Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst per e-mail contact op te nemen met de Kiddiesspecial. Ongefrankeerde/te kort gefrankeerde pakketten worden door Kiddiesspecial niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.
Let op! Retourzending is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.
Graag vooraf eerst een mail sturen naar kiddiesspecial@ziggo.nl o.v.v. retour.

Garantiebepaling
Kiddiesspecial staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de producten die verkocht worden op onze website. Mocht een product niet aan de verwachtingen voldoen, bijvoorbeeld door snelle slijtage, defecten etc, neem dan contact op met door middel van een email naar kiddiesspecial@ziggo.nl. Bij Kiddiesspecial geldt een garantietermijn van 14 dagen. Na 14 dagen is deze garantie vervallen. Deze garantie geldt alleen op artikelen die op een normale wijze zijn gedragen en gewassen (let op: handwas en GEEN droger). Bij losse draden nooit eraan trekken altijd afknippen!

Intellectuele eigendomsrechten 
De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Kiddiesspecial geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Kiddiesspecial, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Als er een bestelling wordt geplaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en financiële gegevens nodig om de bestelling uit te voeren en te bezorgen.